Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi » İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101.maddesi gereğince OSB içinde kurulacak işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre OSB tarafından verilir.

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma aşamasına gelen katılımcının, aşağıda belirtilen belgelerle Polatlı Ticaret Odası OSB Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

1-Yapı Kullanma İzin Belgesi alındıktan sonra, ekte örneği verilen dilekçeye EK-II ’de belirtilen evraklar eklenerek Polatlı Ticaret Odası OSB Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.
Başvuru Dilekçesini buradan indirebilirsiniz.(EK-I)

 

2-İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı için istenen evraklar (EK-II)

 

2.1-“Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu” kaşe ve imzalı (EK-III)

 

2.2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına kiracı müracaat ediyorsa, Kira Sözleşmesi Polatlı Ticaret Odası OSB Müdürlüğü’ne teslim edilir.

 

2.3-1/50 veya 1/100 Ölçekli Tesis İçi Yerleşim Planı (Teknik Eleman Onaylı)

Tesiste bulunan makinaların ve belirlenmiş alanların gösterildiği ölçekli kroki

 

2.4- İş Akış Şeması

Prosese giren ve Çıkan malzemelerin (atıklar, hurda, vb.), yapılan işlemlerin gösterildiği şema.

 

2.5- Motor Gücü Ruhsatı veya Motor Gücü Belirtir Taahhütname

Tesiste kullanılacak tüm makine ve ekipmanların motor güçlerinin belirtildiği, elektrik mühendisi onaylı belge.

 

2.6- Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Müdüre ait diploma sureti

(Tesisin sorumlu müdürlüğünü yapacak elemanın noter tasdikli sözleşmesi ve müdüre ait diploma fotokopisi)

 

2.7- Yangın ve Patlamalar için Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair rapor Polatlı İtfaiye Müdürlüğü’nden alınır. Rapor için dilekçe ile  başvuru yapılır. Başvuru dilekçesine göre Polatlı İtfaiye Müdürlüğü tesiste incelemeler yapar; uygun bulunması halinde “Yangın ve Patlamalar için Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair ”rapor verilir.

 

2.8- Çevre İzni

“Çevre İzni: Çevre kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni” (Belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İl Çevre ve Şehircilik Müd. alınır.)

a)Çevre  İznine tabi ise İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi, (Belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İl Çevre ve Şehircilik Müd. alınır.)

b) Çevre  İznine tabi değilse “Kapsam Dışı” yazısı.

 

2.9- İş Güvenliği Uzmanı ve/veya İş Güvenliği Hizmeti Alınan firma ile yapılan  sözleşme (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Formatına Uygun), İşyeri Hekimi Çalıştırdığını Gösterir Belge, Risk Değerlendirilmesi, Acil Durum Eylem Planı

 

a) 50 ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde; 01.01.2013 tarihinden itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi bulundurulması ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti alınması,

 

b) 50′den az çalışanı olup tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için en geç 01.01.2014 tarihine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi bulundurulması ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti alınması, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

2.10-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Ücreti ödendi makbuzu

Top
Polatlı Firma Rehberi Üç Yıldız Üç Yıldız Polatlı Polatlı Baysal Turizm Baysal Turizm Polatlı Belediyesi