Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Yapı Ruhsatı Başvurusu

Yapı ruhsatı almak için katılımcı yazılı olarak PTOOSB Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Başvuru ekinde Yapı Ruhsatı için gereken evrakları PTOOSB Bölge Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

Yatırımcı (yapı sahibi) yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, çevre, fen ve sağlık kuralları, tüm mevzuat hükümlerine ve proje yapım kriterleri ‘ne uygun olmak üzere hazırladığı onaylı projelerini, Bölge Müdürlüğüne, ruhsat aşamasında teslim eder.

Yapı ruhsatı başvuru dilekçesi ekinde sunulan projeler ve gerekli belgeler incelendikten sonra katılımcıya inşaat ruhsatı düzenlenir.

3194 sayılı İmar Kanuna göre “Yapı Ruhsatı”nın yasal geçerlilik süresi ruhsat tarihinden itibaren beş (5) yıldır. Ancak bu süre OSB Uygulama Yönetmeliğinde iki (2) yıla indirilmiştir.

Bu sürenin sonunda inşaatın tamamlanamaması ve PTO OSB Bölge Müdürlüğü’ne müracaat ederek yenileme yapılmaması halinde ruhsatın geçerliliği kalmayacaktır. Bu durumdaki yapılar ruhsatsız olarak değerlendirilecektir. Yapı Ruhsatı alınmadan başlanan inşaatlar kaçak yapı muamelesi görmektedir.

(5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesi 1.fıkrasında “Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmektedir. Bu nedenle sanayicilerimizin mağdur olmamaları için Yapı Ruhsatını alarak İnşaata başlamaları gerekmektedir)

Bölge Müdürlüğümüz;

  • Proje Kontrolü
  • Jeolojik Etüd Kontrolü
  • Yapı Ruhsatı (İnşaat Ruhsatı)
  • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Mesken)
  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı)
  • Yapı Ruhsatlarının, Yapı Kullanma İzin Belgelerinin ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının Arşivlenmesi
  • Projelerin Arşivlenmesi
  • Ruhsatsız ve kaçak yapıların kontrolü ve takibi
  • Bölgemiz tarafından yaptırılan muhtelif inşaat işleri kontrolü hizmetleri verilmektedir.

Yapı Ruhsatı Başvurusu Evrak Kontrol Listesi

A- GENEL HÜKÜMLER  

1-            Ruhsat Talebi Yazısı

2-            ÇED Olumlu Belgesi – Ç.E.Önemsizdir Kararı – ÇED/ÖNÇED Kapsamı Dışında

3-            Yer Teslim Tutanağı

4-            Projelerde O.S.B. Kapağı Kullanımı

5-            Biyolojik Paket Arıtma Tesisi Yapılmasına Dair Noter Tasdikli Taahhütname (Gerekli İse)

6-            Mimari Proje ve m² Cetveli (4 TAKIM)

7-            Statik Proje – Hesap Çıktıları (4 TAKIM)

8-            Mekanik Tesisat Projesi (4 TAKIM)

9-            Yangın Sistemi Projesi (4 TAKIM)

10-         Endüstriyel Arıtma-Atık Su Arıtma Projeleri

11-         Elektrik Projesi (4 TAKIM)

12-         Trafo Projesi (4 TAKIM)

13-         Zemin Etüdü (2 TAKIM)

14-         Belge Sahiplerinin T.C. Kimlik Numaraları

15-         Proje Çizimlerini İçeren CD (1 ADET)

16-         Aplikasyon Krokisi (1 TAKIM)

17-         Yapı Ruhsatı Bedeli Ödendi Dekontu

18-         Tapu Senedi veya Arsa Tahsis Sözleşmesi

B- PROJE MÜELLİFLERİNDEN İSTENEN BELGELER             

Proje Müelliflerinin S. M.-Müh.Büro Tescil Belgelerinin Fotokopileri       

1-            MİMAR

2-            İNŞAAT MÜHENDİSİ

3-            ELEKTRİK MÜHENDİSİ

4-            MAKİNE MÜHENDİSİ

5-            JEOLOJİ MÜHENDİSİ

Proje Mühendislerinden Taahütname 

1-            MİMAR

2-            İNŞAAT MÜHENDİSİ

3-            ELEKTRİK MÜHENDİSİ

4-            MAKİNE MÜHENDİSİ

5-            JEOLOJİ MÜHENDİSİ

Proje Müelliflerinin İmza Sirküleri Suretleri        

1-            MİMAR

2-            İNŞAAT MÜHENDİSİ

3-            ELEKTRİK MÜHENDİSİ

4-            MAKİNE MÜHENDİSİ

5-            JEOLOJİ MÜHENDİSİ

Proje Müelliflerinin İkametgah Belgesi                  

1-            MİMAR

2-            İNŞAAT MÜHENDİSİ

3-            ELEKTRİK MÜHENDİSİ

4-            MAKİNE MÜHENDİSİ

5-            JEOLOJİ MÜHENDİSİ

                Mimari Projelerde Yapı Grubu ve Sınıfı Belirtilip, Onaylanmış mı?

C- ŞANTİYE ŞEFİNDEN İSTENEN BELGELER          

1-            Şantiye Şefinin Diploması

2-            Şantiye Şefinden Taahütname

3-            Şantiye Şefi ile Yapı müteahhidi Arasında Yapılan Sözleşme Tarihi ve No.

4-            Şantiye Şefi nin Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgah

5-            Sigorta Sicil No.

6-            Şantiye Şefinin İmza Sirküleri Sureti

D- YAPI DENETİM FİRMASINDAN İSTENEN BELGELER    

1-            Yapı Denetim Kuruluşunun Yapı Denetimini Üstlendiğine Dair Taahhütname

2-            Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF)

3-            Yapı Denetim Kuruluşunun İzin Belgesi

4-            Yapı Denetim Kuruluşunun Vergi Levhası

5-            Yapı Denetim Kuruluşunun Yetkilisinin İmza Sirküsü

6-            İş Yeri Teslim Tutanağı

7-            Denetçi Belgeleri + İkametgah + İmza Sirküleri

8-            Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

9-            Yardımcı Kontrol Mühendisinin İkamet İlmühaberi

10-         Projelerde Yapı Denetim Onayı Var mı?

11-         Proje Kontrol Formları + Islak İmzaları

12-         Yapı Ruhsatında Yapı Denetim Onayı Var mı?

13-         Yapı Denetim Kuruluşunun Ticaret Sicil Gazetesindeki İlanı

E- YAPI SAHİBİNDEN İSTENEN BELGELER             

1-            Yapı Sahibi Ticaret Odası Kaydı

2-            Yapı Sahibinin Vergi Levhası Sureti

3-            Yapı Sahibinin Ticaret Sicil Kaydını Gösterir Belge (Ticaret Sicil Gazetesi v.b.)

4-            Yapı Sahibinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

5-            Yapı Denetim Bedeli İlk Taksiti Dekontu

6-            Yapı Sahibi T.C. Kimlik No.

F- YAPI MÜTEAHHİTİNDEN İSTENEN BELGELER

1-            Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhiti Arasında Yapılan Sözleşme ve No

2-            Yapı Müteahhitinin Ticaret Sicil Tescil Belgesi

3-            Yapı Müteahhitinin Kurum Sicil Numarası

4-            Yapı Müteahhitinin Vergi Levhasının  Sureti

5-            Yapı Müteahhitinin Müteahhitlik Belgesi

6-            Yapı Müteahhiti T.C. Kimlik No , Sigorta Sicil No

7-            Yapı Müteahhiti Adresi

8-            Yapı Müteaahidine ait Taahhütname

Dil Seçiniz / Language »